Representere to skytterlag

Skytterbokas pkt. 1.240 Adgang til å representere to lag

1. Enhver skytter som står i organisasjonen skal normalt ha ett hjemmeskytterlag. Dog kan skyttere som i utdanningsøyemed midlertidig flytter hjemmefra og hvis fravær vil ha en varighet utover ett år, etter søknad gis adgang til hvert år å representere et hjemmeskytterlag og ett borteskytterlag tilhørende forskjellige samlag. Skyttere som fyller vedtakets forutsetning og som ønsker å representere to skytterlag i samme kalenderår, må sende søknad på fastsatt skjema gjennom skytterlag til samlag. Tidsrommet skytteren kan representere de respektive to lag, skal angis med dato (fra og med - til og med). Når skytteren har definert en periode (fra og med - til og med) for enten hjemme- eller borteskytterlaget, kan han ikke veksle mellom de to lagene innenfor den angitte perioden. Eks. en skytter som har definert perioden 01.01 til og med 31.05 som sitt borteskytterlag, kan ikke i samme periode skyte for sitt hjemmeskytterlag. Søknadsskjema fås på Skytterkontoret.

2. En skytter kan, når begge lag er enige, gis adgang til å representere et annet lag i skifeltskyting og skogsløp med skyting enn sitt hjemmeskytterlag. Ordningen er begrenset til samlaget og godkjennes av dette.

 

Tekst på skjema:
Videre bestemmelser om adgang til å representere 2 lag, Skytterboka pkt. 1.240:

1. Enhver skytter som står i organisasjonen skal normalt ha ett hjemmeskytterlag. Dog kan skyttere, som i utdanningsøyemed midlertidig flytter hjemmefra og hvis fravær vil ha en varighet utover ett år, etter søknad gis adgang til hvert år å representere et hjemmeskytterlag og ett borteskytterlag tilhørende forskjellige samlag. Skyttere som fyller vedtakets forutsetning og som ønsker å representere to skytterlag i samme kalenderår, må sende søknad på fastsatt skjema gjennom skytterlag til samlag. Søknad for påfølgende kalenderår skal være skytterlaget i hende senest 1. november og samlaget senest 10. desember. Laget skal kontrollere søknaden og gi påtegning med anbefaling eller fraråding. Samlaget tar den endelige avgjørelsen, innvilger søknaden eller avslår den. Blir søknaden innvilget, utfyller samlaget et kort som returneres skytterlaget for utlevering til søkeren. Tidsrommet skytteren kan representere de respektive lag, skal angis med dato (fra og med – til og med). Når skytteren har definert en periode (fra og med – til og med) for enten hjemme- eller borteskytterlaget, kan han ikke veksle mellom de to lagene innenfor den angitte perioden. Eks. en skytter som har definert perioden 01.01. til og med 31.05. som sitt borteskytterlag, kan ikke i samme periode skyte for sitt hjemmeskytterlag.

 

2. En skytter kan, når begge lag er enige, gis adgang til å representere et annet lag i skifeltskyting enn sitt hjemmeskytterlag. Ordningen er begrenset til samlaget og godkjennes av dette.

Når det gjelder statsbidraget tilkommer dette det lag vedkommende skytter representerer pr. 31. desember. Dette under forutsetning av at han i det forløpne år har skutt minst 30 skudd i vedkommende lag. Skytterlagene plikter å påse at ordningen ikke medfører dobbelt registre